Quy định về nộp phí thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG LUẬT SƯ TOÀN QUỐC

 

Số 01/NQ – HĐLSTQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng luật sư toàn quốc

Về phí thành viên Liên đoàn luật sư Việt Nam

Căn cứ vào điều 25 và 34 của Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam;

Căn cứ vào kết quả cuộc họp Hội đồng luật sư toàn quốc ngày 12 tháng 5 năm 2009 về việc thu phí thành viên Liên đoàn luật sư Việt Nam.

 

QUYẾT NGHỊ:

  1. Các luật sư nộp phí thành viên Liên đoàn luật sư Việt Nam với mức phí là 30.000đ (Ba mươi ngàn đồng chẵn) trên một tháng.
  2. Các luật sư nộp phí thành viên Liên đoàn luật sư Việt Nam từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.
  3. Hàng quý Ban chủ nhiệm các Đoàn luật sư thu phí thành viên Liên đoàn luật sư từ các luật sư của Đoàn mình và gửi về Liên đoàn luật sư Việt Nam trước ngày mồng 5 tháng đầu tiên của quý tiếp theo.
  4. Các Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, Ủy viên Ban thường vụ liên đoàn luật sư Việt Nam, Ban chủ nhiệm các Đoàn luật sư và các luật sư chụi trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận

–                                   Như điều 4

–                                  Lưu Văn phòng LĐLSVN

TM. HỘI ĐỒNG LUẬT SƯ TOÀN QUỐC

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

 

LS. Lê Thúc Anh

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com -

Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707
Trường hợp khẩn cấp : 0949559898

Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội

Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Điện Biên Phủ.

Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.

DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI