Quy định việc xét khen thưởng

ĐOÀN LUẬT SƯ­ TP. HÀ NỘI

*******

Số 582  /CV-BCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-*****——

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2008

 

QUY ĐỊNH
VIỆC XÉT KHEN THƯỞNG

– Căn cứ Luật luật sư năm 2006

– Căn cứ Điều lệ Đoàn luật sư TP. Hà Nội và quy chế khen thưởng hiện hành.

Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhiệm kỳ VIII quy định việc xét khen thưởng như sau:

Điều I: Đối tượng xét khen thưởng

1.1. Các Văn phòng luật sư và Công ty luật (dưới đây gọi chung là tổ chức hành

nghề).

1.2. Các luật sư là thành viên của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội (dưới đây gọi tắt là Đoàn).

1.3. Các Cán bộ nhân viên văn phòng Đoàn, Cán bộ nhân viên các tổ chức hành nghề.

1.4. Các cá nhân, tổ chức ngoài Đoàn đã ủng hộ, góp phần xây dựng Đoàn.

Điều 2: Tiêu chuẩn khen thưởng

2.1. Nghiêm chỉnh thực hiện đúng đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; Điều lệ của Đoàn, của Liên đoàn luật sư Việt Nam.

2.2. Giữ gìn tốt đạo đức, ứng xử nghề nghiệp, không bị khách hàng, cơ quan tiến hành tố tụng, đồng nghiệp, chính quyền, nhân dân nơi làm việc, nơi cư trú, khiếu nại tố cáo. Trừ trường hợp bị khiếu nại, tố cáo oan sai đã được kết luận.

2.3. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ học tập, sinh hoạt, đóng góp tài chính cho Đoàn, cho tổ chức hành nghề.

2.4. Có những việc làm góp phần xây dựng, bảo vệ danh dự, uy tín của Đoàn luật sư Thủ đô.

2.5. Đối với cán bộ, công nhân viên phải là người hoàn thành xuất sắc công việc được giao; không vi phạm quy chế làm việc.

2.6. Đối với các cá nhân, tổ chức ngoài Đoàn cần có ủng hộ tài chính cho Đoàn, hoặc tạo điều kiện quảng bá hình ảnh của Đoàn.

Điều 3: Hình thức khen thưởng

3.1. Bằng khen của Đoàn kèm theo hiện vật trị giá 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng).

3.2. Giấy khen của Đoàn kèm theo hiện vật trị giá 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng)

3.3. Những cá nhân, đơn vị được tặng Bằng khen được thông báo lên Bản tin và trang Web của Đoàn.

3.4. Tặng kỷ niệm chương

Căn cứ vào quy chế tặng kỷ niệm chương hiện hành, nay sửa đổi như sau:

– Đối với các luật sư đã có 10 năm hành nghề, không bị kỷ luật được xét tặng kỷ niệm chương của Đoàn.

Điều 4. Định kỳ xét khen thưởng

– Hàng năm xét khen thưởng vào dịp tổng kết năm công tác của Đoàn.

– Trường hợp đặc biệt có thể xét khen thưởng đột xuất.

Điều 5: Quy trình xét khen thưởng

Việc xét khen thưởng theo quy trình đã định tại Quy chế làm việc của Hội đồng KT,KL.

Bản Quy định này đã được Ban Chủ nhiệm thảo luận và thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2008 và có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

 

 

Nơi nhận:

 

T/M. BAN CHỦ NHIỆM

Chủ nhiệm

–        –  Các thành viên BCN, HĐKTKL;

–        –  Các tổ chức hành nghề luật sư;

–        –  Lưu VP ĐLS Hà Nội;

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ

 

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com -

Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707
Trường hợp khẩn cấp : 0949559898

Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội

Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Điện Biên Phủ.

Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.

DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI