Thông báo kết quả kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc đợt 1 năm 2015

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

BAN CHỦ NHIỆM

Số: 143/TB – ĐLS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09  tháng 7 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v: kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc đợt 1 năm 2015

Kính gửi:  – Các tổ chức hành nghề luật sư;

    – Các luật sư thành viên

Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã nhận được Thông báo số 27/TB-HĐKT ngày 30 tháng 6 năm 2015 về thông báo kết quả kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc đợt 1 năm 2015 của Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc và Quyết định số 28/QĐ-HĐKTngày 03 tháng 7 năm 2015  về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư cho 144 người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư trong kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6 năm 2015 của Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam .

Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đề nghị các Tổ chức hành nghề luật sư thông báo cho những người tập sự tại Tổ chức hành nghề của mình biết thông tin trên. Người tập sự hành nghề luật sư đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự đến văn phòng Đoàn nhận Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư và làm thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định.

Trân trọng !

Nơi nhận:

– Như trên;
– Các PCN và TV BCN;
– Website Đoàn luật sư;
– Lưu VP;

 

T/M BAN CHỦ NHIỆM

CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Luật sư Nguyễn Văn Chiến

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com -

Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707
Trường hợp khẩn cấp : 0949559898

Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội

Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành.

Số tài khoản: 1231.0000.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.

 

DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI