Thông báo: V/v gia hạn thời gian nhận lịch treo tường năm 2017

ĐOÀN LUẬT SƯ TP.HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐOÀN

Số:  26 /TB-ĐLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Gia hạn thời gian nhận lịch treo tường năm 2017

 

Kính gửi:

–  Các tổ chức hành nghề luật sư;

–    Các luật sư thành viên Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

 

                           

Ngày 28/12/2016, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội phát hành thông báo số 607/TB-ĐLS về việc nhận lịch treo tường năm 2017. Thời gian nhận lịch đến hết ngày 15/1/2017.

Hiện tại, Văn phòng Đoàn vẫn tiếp tục cấp, phát lịch treo tường năm 2017 cho các luật sư chưa lên nhận. Đoàn luật sư thành phố Hà Nội trân trọng kính mời các luật sư thành viên và các tổ chức hành nghề cử đại diện đến nhận lịch tại Trụ sở Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội (Tầng 9, Cung Trí Thức, số 01 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội).

Thời gian: Từ ngày 16/1/2017 đến hết ngày 23/01/2017

Số lượng: Mỗi luật sư thành viên Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội  nhận 01(một) cuốn lịch và 01(một) thiệp chúc mừng năm mới

Đoàn luật sư thành phố Hà Nội thông báo để các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư thành viên được biết.

Trân trọng!

Lưu ý: khi đến nhận lịch mang theo danh sách luật sư có xác nhận của Tổ chức Hành nghề luật sư.)

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Chủ nhiệm (để b/c);

– Các PCN và các TVBCN;

– Website ĐLS;

– Lưu VPĐ.

TL.CHỦ NHIỆM

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Luật sư Nguyễn Hoàn

 

Lịch treo tường 2017

Bia 01

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com - Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707 Trường hợp khẩn cấp : 0949559898 Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành. Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.
DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI