Thông báo: Tổ chức chương trình Hội thảo quốc tế ngày 02, 03/12/2016

ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI

BAN CHỦ NHIỆM

                                

Số:   564  /TB – ĐLSHN

V/v: Đăng ký tham gia Hội thảo quốc tế về:

“Kỹ năng tư vấn của luật sư trong mua bán,

sáp nhập doanh nghiệp”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO

Kính gửi:  –  Các Tổ chức hành nghề luật sư;

                 –  Các luật sư thành viên Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

            Thực hiện Thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và Đoàn luật sư Paris; Kế hoạch hoạt động đối ngoại của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội 2016; Được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội phối hợp với Đoàn luật sư Paris tổ chức Hội thảo quốc tế về nội dung: “Kỹ năng tư vấn của luật sư trong hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp”. Với sự tham gia thuyết trình của Luật sư My-Kim Yang – Paya.

–         Thời gian: Hai ngày 02 và 03/12/2016 (bắt đầu từ 08h00).

–      Địa điểm : Hội trường tầng 1 Cung Trí thức, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

–         Số lượng luật sư tham gia:  Dự kiến 50 luật sư.

–         Quyền lợi của luật sư tham giaĐược miễn phí tham dự hội thảo.

Đề nghị các luật sư đăng ký tham dự Hội thảo ghi đầy đủ họ tên và số Thẻ luật sư qua email: doanluatsuhn@gmail.com trước 16h ngày 01/12/2016.

Do hạn chế về số lượng, Văn phòng Đoàn sẽ ưu tiên  50 luật sư đăng ký trước.

Đoàn luật sư trân trọng thông báo đến các tổ chức hành nghề biết và đăng ký tham gia.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Chủ nhiệm (để b/c)

– Ban đối ngoại;

– Lưu VP.

TM. BAN CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Luật sư Trương Nhật Quang

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com -

Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707
Trường hợp khẩn cấp : 0949559898

Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội

Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Điện Biên Phủ.

Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.

DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI