Thông báo về việc tham gia khóa tập huấn tại Paris

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

Số:183 /TB-ĐLSHN

 

V/v: Thông báo về tham gia khóa tập huấn tại Paris

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày10 tháng  năm 2015

 

THÔNG BÁO

              Kính gửi:  – Các Tổ chức hành nghề luật sư;

– Các luật sư thành viên Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn luật sư thành phố (TP) Hà Nội và Đoàn luật sư Paris Cộng hòa (CH) Pháp ngày 26 tháng 10 năm 2011. Đoàn luật sư Paris tổ chức khóa tập huấn  tại Pháp và Châu Âu, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tập huấn 10 tuần (từ 04/10-15/12/2015) tại Pháp và Châu Âu;

2. Điều kiện tham gia bao gồm: Là luật sư thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, tuổi dưới 40, thông thạo tiếng Anh. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự cá nhân, bảo hiểm này được mua ở Pháp (mức phí ước tính khoảng 30 Euros).

3. Hồ sơ đăng ký bao gồm: Một bản lý lịch tự thuật bằng tiếng Anh, một đơn đăng ký tham gia khóa thực tập bằng tiếng Anh, Thẻ luật sư, giấy tờ chứng nhận là luật sư Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và 1 ảnh 4×6.

4. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký: Nộp hồ sơ trước ngày 20 tháng 8 năm 2015.

5. Trên cơ sở các hồ sơ đăng ký nhận được, Đoàn luật sư Paris sẽ tuyển chọn ra 01 ứng cử viên có đủ điều kiện nhất để tham gia khóa tập huấn.

6. Về chi phí: Luật sư tham gia tự chịu chi phí vé máy bay, ăn ở và đi lại trong thời gian tập huấn.

Đề nghị các luật sư quan tâm tham gia khóa tập huấn đăng ký với Văn phòng Đoàn trước ngày 20 tháng 8 năm 2015 và nêu  rõ việc sẵn sàng chịu mọi chi phí khóa tập huấn này.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Chủ nhiệm (để báo cáo);

– Lưu: VT, QHQT.

TM. BAN CHỦ NHIỆM

TL. CHỦ NHIỆM

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Bùi Thị Mai

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com - Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707 Trường hợp khẩn cấp : 0949559898 Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành. Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.
DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI