Thông báo tạm hoãn lớp BD kỹ năng hành nghề cho những người TSHNLS vào ngày 21/11/2015

ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI

Số: 330 /TB – ĐLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  17  tháng 11 năm 2015

           Kính gửi: – Các tổ chức hành nghề luật sư;

                            – Người tập sự hành nghề luật sư tại ĐLS TP.Hà Nội       

Ngày 16/11/2015, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội có thông báo đến các tổ chức hành nghề và người tập sự hành nghề tại ĐLS thành phố Hà Nội về việc: Đoàn luật sư sẽ tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề cho những người tập sự hành nghề luật sư tại Đoàn luật sư thành phố Hà Nội vào các ngày 21, 22/11/2015 và ngày 05, 06/12/2015 tại địa điểm là Học viện tư pháp (Thông báo số 324/TB-ĐLS). Tuy nhiên, do Học viện Tư pháp có kế hoạch đột xuất, nên không thể bố trí được hội trường cho Đoàn luật sư Hà Nội để tiến hành tổ chức lớp học vào ngày 21/11/2015 như kế hoạch đã đề ra.

Vì vậy, Đoàn luật sư Hà Nội xin thông báo tạm hoãn lớp bồi dưỡng kỹ năng hành nghề cho những người tập sự hành nghề luật sư vào ngày 21/11/2015 và sẽ chuyển sang một ngày khác và sẽ có thông báo chính thức lại sau. Riêng các ngày còn lại vẫn tiến hành đúng với nội dung thông báo số 324/TB-ĐLS.

Kính đề nghị Trưởng các tổ chức hành nghề luật sư thông báo cho những người tập sự tại tổ chức của mình biết để tham gia khóa học và thông cảm cho những khó khăn của Đoàn luật sư trong việc không thể tự chủ được hội trường tổ chức lớp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban chủ nhiệm ĐLSHN;

– Lưu VPĐ

TM. BAN CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Luật sư Hoàng Huy Được

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com - Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707 Trường hợp khẩn cấp : 0949559898 Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành. Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.
DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI