Kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc đợt 2 năm 2014

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

          BAN CHỦ NHIỆM


            Số 578/TB-ĐLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        

                   Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc đợt 2 năm 2014

        

Kính gửi:  – Các tổ chức hành nghề luật sư;

     – Các luật sư thành viên

Ngày 26/01/2015 Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã nhận được Thông báo số 28/HĐKT về  kết quả kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc đợt 2 năm 2014 của Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc và Quyết định số 29/QĐ-HĐKT về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư cho 224 người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư trong kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 12 năm 2014 của Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam .

Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đề nghị các Tổ chức hành nghề luật sư thông báo cho những người tập sự tại Tổ chức hành nghề của mình biết thông tin trên. Người tập sự hành nghề luật sư đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự đến văn phòng Đoàn nhận Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư và làm thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định.

Trân trọng !

Nơi nhận:

– Như trên;

– Các PCN và TV BCN;

– Website Đoàn luật sư;

– Lưu VP;

T/M BAN CHỦ NHIỆM

CHỦ NHIỆM

                            (đã ký)

Luật sư Nguyễn Văn Chiến

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com - Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707 Trường hợp khẩn cấp : 0949559898 Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành. Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.
DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI