ĐĂNG KÝ LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ ngày 08/11/2023