Loading...

baner 10 10 2021

TIN TỨC - SỰ KIỆN
Một số quy định mới về kiểm tra tổ chức, hoạt động Luật sư PDF. In Email
Thứ năm, 22 Tháng 7 2021 08:53

Đối với Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân, nội dung kiểm tra tập trung vào các nội dung ghi trong Giấy đăng ký hành nghề Luật sư của Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân và việc tuân thủ các quy định của pháp luật về Luật sư và hành nghề Luật sư, quy định của pháp luật có liên quan.

60e811de51b0cẢnh minh họa

Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư cũng như Nghị định quy định chi tiết Luật này. Trong đó, Thông tư quy định rõ một số vấn đề về kiểm tra tổ chức, hoạt động Luật sư.

Theo đó, Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện kiểm tra về tổ chức và hoạt động Luật sư theo thẩm quyền.

Cục Bổ trợ tư pháp giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện kiểm tra theo kế hoạch hằng năm về tổ chức và hoạt động Luật sư trong phạm vi toàn quốc và thực hiện kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện kiểm tra về tổ chức và hoạt động Luật sư tại địa phương. Hằng năm, căn cứ tình hình thực tế, Sở Tư pháp lập kế hoạch kiểm tra tổ chức và hoạt động Luật sư tại địa phương, trong đó xác định rõ đối tượng kiểm tra, thời gian và nội dung kiểm tra; nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Đoàn kiểm tra và thành viên Đoàn kiểm tra; quyền, nghĩa vụ của đối tượng kiểm tra; trình tự, thủ tục kiểm tra.

Sở Tư pháp thực hiện kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tư pháp hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong tổ chức, hoạt động Luật sư.

Kế hoạch kiểm tra tổ chức và hoạt động Luật sư được thông báo bằng văn bản cho đối tượng kiểm tra chậm nhất là 07 ngày làm việc trước ngày tiến hành kiểm tra.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Tư pháp gửi báo cáo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tư pháp về kết quả kiểm tra hoặc kết luận kiểm tra.

Nguyên tắc kiểm tra tổ chức, hoạt động Luật sư

Theo Điều 18 Thông tư số 05/2021/TT-BTP, nguyên tắc kiểm tra tổ chức, hoạt động Luật sư gồm:

- Công khai, khách quan, minh bạch và đúng kế hoạch đã được phê duyệt, trừ trường hợp kiểm tra đột xuất.

- Bảo đảm tính bảo mật trong hành nghề Luật sư theo quy định của Luật Luật sư và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Tuân thủ quy định của pháp luật về Luật sư và hành nghề Luật sư, các quy định của pháp luật có liên quan.

Về nội dung kiểm tra, đối với tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Luật sư, việc kiểm tra tập trung vào các nội dung chủ yếu sau đây: tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Luật sư; đề nghị thu hồi Chứng chỉ hành nghề Luật sư; kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư; việc đăng ký, giám sát tập sự hành nghề Luật sư; đăng ký gia nhập Đoàn Luật sư; cấp, đổi, thu hồi Thẻ Luật sư; thực hiện bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; thực hiện các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán, thống kê; báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất; lập các mẫu sổ sách và lưu trữ giấy tờ tài liệu theo quy định của Luật Luật sư và các quy định của pháp luật có liên quan; thực hiện các quy định của pháp luật về hợp tác quốc tế; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Luật sư theo quy định của pháp luật về Luật sư và hành nghề Luật sư, quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Đối với tổ chức hành nghề Luật sư Việt Nam và tổ chức hành nghề Luật sư nước ngoài tại Việt Nam, việc kiểm tra tập trung vào các nội dung chủ yếu sau đây:

- Thực hiện các quy định về đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề Luật sư Việt Nam; đề nghị cấp, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy phép thành lập và Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề Luật sư nước ngoài tại Việt Nam; đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của Luật sư nước ngoài;

- Thực hiện các quy định của pháp luật về lao động trong trường hợp có thuê lao động;

- Thực hiện các quy định của pháp luật về thuế, tài chính, kế toán, thống kê;

- Ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý theo quy định của pháp luật;

- Tiếp nhận, theo dõi, hướng dẫn người tập sự hành nghề Luật sư;

- Báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất; lập các mẫu sổ sách và lưu trữ các giấy tờ tài liệu theo quy định của Luật Luật sư và các quy định của pháp luật có liên quan;

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Luật sư của tổ chức hành nghề Luật sư theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm;

- Tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ và tham gia trợ giúp pháp lý của Luật sư hành nghề tại tổ chức;

i) Thực hiện các quy định khác của pháp luật về Luật sư và hành nghề Luật sư.

Đối với Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân, nội dung kiểm tra tập trung vào các nội dung ghi trong Giấy đăng ký hành nghề Luật sư của Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân và việc tuân thủ các quy định của pháp luật về Luật sư và hành nghề Luật sư, quy định của pháp luật có liên quan.

Đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, việc kiểm tra tập trung vào các nội dung chủ yếu sau đây: Thực hiện việc cấp, thay đổi, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề Luật sư Việt Nam và tổ chức hành nghề Luật sư nước ngoài tại Việt Nam; Báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, lập các mẫu sổ sách và lưu trữ các giấy tờ tài liệu theo quy định của Luật Luật sư và các quy định của pháp luật có liên quan; Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Luật sư; Thực hiện các quy định về kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển nghề Luật sư; Thực hiện các quy định khác của pháp luật về Luật sư và hành nghề Luật sư.

Đoàn kiểm tra gồm có Trưởng đoàn và các thành viên. Trưởng Đoàn kiểm tra là đại diện lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước về Luật sư và hành nghề Luật sư. Các thành viên Đoàn kiểm tra bao gồm đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc kiểm tra về tổ chức và hoạt động Luật sư.

Đối tượng kiểm tra có các quyền yêu cầu thành viên Đoàn kiểm tra và các cơ quan, tổ chức có liên quan giữ bí mật thông tin theo quy định của pháp luật; nhận biên bản kiểm tra và yêu cầu giải thích nội dung biên bản kiểm tra; bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra; từ chối việc kiểm tra khi không có quyết định kiểm tra; từ chối cung cấp thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm tra, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình kiểm tra và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Trình tự, thủ tục kiểm tra gồm:

- Công bố quyết định kiểm tra khi bắt đầu tiến hành kiểm tra về tổ chức, hoạt động Luật sư.

- Đối chiếu, kiểm tra, đánh giá nội dung báo cáo và các sổ sách, giấy tờ, tài liệu được xuất trình theo quy định của pháp luật.

- Lập biên bản kiểm tra về tổ chức, hoạt động Luật sư sau khi kết thúc kiểm tra.

- Xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2021.

Theo lsvn.vn

 
Còn nhiều cản trở quyền hành nghề hợp pháp của Luật sư PDF. In Email
Thứ sáu, 16 Tháng 4 2021 16:50

ls tran đinh trienThời gian qua, đội ngũ Luật sư trong cả nước đã tự mình trau dồi đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, đóng góp tương đối có hiệu quả vào công tác xây dựng, tuyên truyền, phổ biến và áp dụng pháp luật, góp phần bảo vệ công lý. Bên cạnh đó, Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã quan tâm đến bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của Luật sư.

Đọc thêm...
 
Luật sư Đào Ngọc Chuyền được bầu làm Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nhiệm kỳ X PDF. In Email
Thứ hai, 12 Tháng 4 2021 09:58

luat su dao ngoc chuyen 1618103454565Chiều qua (10/4), Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã tiến hành kiện toàn công tác nhân sự nhiệm kỳ X.

luat su dao ngoc chuyen 1618103454565Luật sư Đào Ngọc Chuyền - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội được bầu làm Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: T.Quyết).

 

Chiều qua (10/4), Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã tiến hành kiện toàn công tác nhân sự nhiệm kỳ X (2020 - 2025).

Theo đó, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nhiệm kỳ X gồm 11 thành viên: Luật sư Huỳnh Phương Nam, luật sư Nguyễn Văn Hà, luật sư Lê Đăng Tùng, luật sư Đào Ngọc Chuyền, luật sư Nguyễn Hoàng Tiến, luật sư Nguyễn Thị Đinh Hương, luật sư Nguyễn Xuân San, luật sư Đào Ngọc Lý, luật sư Phạm Thanh Bình; luật sư Nguyễn Mai Anh, luật sư Phạm Văn Đàm.

Với sự tín nhiệm của các Đại biểu tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín, luật sư Đào Ngọc Chuyền - Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội chính thức trở thành Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nhiệm kỳ X (2020 - 2025).

Trình bày chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới, ông Đào Ngọc Chuyền khẳng định đã sẵn sàng, tận tâm, tận lực với nhiệm vụ được giao, làm tròn trách nhiệm của Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội theo quy định của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và nội quy của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Luôn gương mẫu trong cuộc sống và công tác, có phương pháp làm việc khoa học, gắn kết đội ngũ Luật sư và đoàn kết các thành viên trong Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật và các tổ chức khác trong Đoàn Luật sư.

Đồng thời rà soát các tồn tại, khó khăn của Đoàn Luật sư, Ban Chủ nhiệm trong nhiệm kỳ IX để khắc phục, củng cố các kết quả làm được, phát huy ưu điểm để động viên các luật sư trong đoàn cùng chung tay, góp sức xây dựng Đoàn Luật sư Hà Nội.

Tân Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cũng nhấn mạnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong công tác bảo vệ quyền lợi luật sư, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác bồi dưỡng luật sư và các hoạt động khác để cùng nhau xây dựng đội ngũ luật sư, nghề luật sư.

Đại hội Đại biểu Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cũng đã thống nhất tiến hành bầu Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật Nhiệm kỳ X, gồm 11 thành viên và danh sách Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc, gồm 111 đại biểu chính thức và 15 Đại biểu dự khuyết.

Danh sách Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nhiệm kỳ X (2020 - 2025)

Luật sư Huỳnh Phương Nam - Trưởng Văn phòng Luật sư Huỳnh Nam

Luật sư Nguyễn Văn Hà - Trưởng Văn phòng Luật sư Hà Lan và cộng sự

Luật sư Lê Đăng Tùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Trường Giang

Luật sư Đào Ngọc Chuyền - Giám đốc Công ty Luật TNHH Đào và đồng nghiệp

Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến - Trưởng Văn phòng Luật sư Đức Thịnh

Luật sư Nguyễn Thị Đinh Hương - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Ninh

Luật sư Nguyễn Xuân San - Trưởng Văn phòng Luật sư số 18

Luật sư Đào Ngọc Lý - Giám đốc Công ty Luật TNHH Đào Ngọc Lý

Luật sư Phạm Thanh Bình - Giám đốc Công ty Luật TNHH Bảo Ngọc

Luật sư Nguyễn Mai Anh - Trưởng Văn phòng Luật sư Mai Anh

Luật sư Phạm Văn Đàm - Giám đốc Công ty Luật Hợp danh Hoàng Đàm và toàn cầu

Theo: Dantri.com.vn

 
Đoàn luật sư TP. HCM: 320 luật sư bị xóa tên khỏi danh sách PDF. In Email
Thứ năm, 03 Tháng 1 2019 14:30

Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP. HCM quyết định xóa 320 luật sư bị khỏi danh sách Đoàn luật sư vì không đóng phí thành viên liên tục nhiều năm.

xoa ten 320 ls 15464243362911660516154 5c2c9fb1f20f7

Quyết định xóa tên 320 luật sư của Đoàn luật sư TP. HCM

Quyết định số 05/QĐ-ĐLS ngày 27/12/2018 của Đoàn luật sư TP. HCM nêu rõ 320 luật sư ra khỏi Đoàn luật sư kể từ ngày 27/12/2018 với lý do không đóng phí thành viên liên tục nhiều năm.

Theo khoản 5, Điều 40 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam quy định luật sư không đóng phí thành viên thì bị xử lý, cụ thể: sau 12 tháng không đóng phí thì bị Đoàn luật sư thông báo công khai trong phạm vi Đoàn luật sư; sau 18 tháng không đóng phí sau khi đã được thông báo công khai thì đương nhiên bị Đoàn luật sư xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư.

Danh sách các luật sư bị xóa tên khỏi Đoàn luật sư TP. HCM.

1-5c2ca033e0113

2-5c2ca037ada0b

3-5c2ca039e90d3

4-5c2ca03a8a9de

5-5c2ca03ed60a5

6-5c2ca04000932

7-5c2ca0426c880

8-5c2ca04426f7c

9-5c2ca046ea0d4

10-5c2ca048b3971

11-5c2ca04b64c99

12-5c2ca04b9ebe7

Theo lsvn.vn

 
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Đoàn Luật sư thành phố Hà nội PDF. In Email
Thứ hai, 12 Tháng 3 2018 15:00
bi thu thanh uy2Sáng 12-3, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội về tình hình tổ chức, hoạt động năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.
Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 2
 

image001

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

        Thư ký tổng hợp

                    

đh 15

BAN CHỦ NHIỆM NHIỆM KỲ X

banner ls doc 76 NĂM truyền thống ls vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay33
mod_vvisit_counterTuần này1544
mod_vvisit_counterTháng này4905
mod_vvisit_counterTổng lưu lượng3133914

GIỚI THIỆU ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI

Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, là tiếng nói của Đoàn luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư Hà Nội, đồng thời là kho thông tin điện tử của đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

Với chức năng nhiệm vụ chính là thông báo thông tin tới các tổ chức hành nghề luật sư, lưu trữ các dữ liệu về luật sư và các tổ chức hành nghề, phản ánh các ý kiến, quan điểm góp phần tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước . . .

Xem tiếp > 

Có thắc mắc? Hãy để chúng tôi giúp đỡ

Tel         :    024.3 7624706 - 024.3 7624707
Fax        :    024.3 7624708
Email    :   doanluatsuhn@gmail.com

Hoặc chọn tùy chọn hỗ trợ dưới đây

Email Điện thoại Facebook

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI    

  Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà Văn Phòng, số 713 đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

  Điện thoại/ Fax: 0243.7624706 / 0243.7624707  

  Email:  doanluatsuhn@gmail.com
  Thông tin Tài khoản: Đoàn luật sư thành phố Hà Nội 

 
  
STK: 1231.0000.688988 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam  (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung. 
Bản quyền nội dung thuộc về Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội