Thông báo: V/v bình xét thi đua khen thưởng năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc bình xét thi đua khen thưởng năm 2023

 

Kính gửi: 

                  – Các Tổ chức hành nghề luật sư;

                  – Các luật sư thành viên.

Căn cứ Luật Thi đua – Khen thưởng;

Căn cứ Điều Lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

Căn cứ Quy chế khen thưởng của Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 144/QĐ-BCN ngày 20/10/2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam);

Căn cứ Nội quy Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quy chế Thi đua, khen thưởng Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số 495/QĐ-BCN ngày 09/6/2023 của Ban Chủ nhiệm);

            Thực hiện công tác khen thưởng năm 2023, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội (Đoàn Luật sư) thông báo đến các Tổ chức hành nghề luật sư (TCHNLS), các luật sư thành viên về việc đề nghị khen thưởng năm 2023 như sau:

  1. Đối tượng

– Tập thể là các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức thuộc Đoàn Luật sư;

– Cá nhân là các luật sư thành viên, cán bộ, nhân viên Văn phòng Đoàn luật sư;

  1. Nguyên tắc bình xét khen thưởng

– Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời;

– Không khen trùng (không lấy một thành tích để làm hồ sơ đề nghị xét khen thưởng nhiều lần; một đối tượng chỉ được một đơn vị đề nghị khen thưởng). Nếu một tổ chức hoặc cá nhân cùng một thời điểm đề nghị nhiều cấp khen thưởng, thì Đoàn Luật sư chỉ xét đề nghị khen thưởng ở một cấp theo thứ tự: Đoàn Luật sư, Sở Tư pháp, Liên Đoàn luật sư Việt Nam (Liên đoàn), UBND thành phố Hà Nội (UBND TP. Hà Nội chỉ xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các trường hợp có thành tích xuất sắc tiêu biểu, phạm vi ảnh hưởng cấp thành phố trở lên).

– Đề nghị Bộ Tư pháp, UBND TP Hà Nội, Sở Tư pháp khen thưởng thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Đề nghị Liên đoàn khen thưởng thực hiện theo Quy chế khen thưởng của Liên đoàn.

– Đề nghị Đoàn Luật sư TP Hà Nội (Đoàn Luật sư) khen thưởng thực hiện theo quy định Quy chế khen thưởng của Liên đoàn, Điều 30 Nội quy Đoàn Luật sư, Quy chế Thi đua, khen thưởng của Đoàn Luật sư, đối với tập thể và cá nhân có thời gian hoạt động, hành nghề luật sư liên tục ít nhất là 01 năm trở lên.

– Tỷ lệ khen thưởng của Đoàn Luật sư không vượt quá 3% số lượng luật sư và tổ chức hành nghề luật sư. Đối với tổ chức hành nghề luật sư có ít luật sư (02 luật sư trở xuống) chỉ lựa chọn đề nghị khen thưởng cho 01 cá nhân hoặc tổ chức hành nghề luật sư.

  1. 3. Các hình thức khen thưởng

–  Giấy khen của Đoàn luật sư TP. Hà Nội;

–  Kỷ niệm chương “Bảo vệ công lý” của Đoàn luật sư TP. Hà Nội;

–  Bằng khen của Liên đoàn luật sư Việt Nam;

 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Luật sư Việt Nam” của Liên đoàn luật sư  Việt Nam;

–  Giấy khen của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

–  Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

– Bằng khen của Bộ Tư pháp

  1. Tiêu chí bình xét khen thưởng

Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam, các nghị quyết, quy định, quyết định của Liên đoàn và của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Đối với tổ chức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại Điều 40 Luật Luật sư. Đối với cá nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật Luật sư. Trong đó, lưu ý một số nội dung cụ thể sau:

– Hoàn thành đóng phí thành viên đầy đủ đến hết năm 2023 theo quy định;

– Tham gia đủ thời gian bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ luật sư;

– Đối với các Tổ chức HNLS hoặc Trưởng Tổ chức HNLS thực hiện đầy đủ việc nộp báo cáo hoạt động của tổ chức theo định kỳ, các luật sư thành viên trong tổ chức phải chấp hành nghiêm các quy định và hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ trong hoạt động hành nghề luật sư;

– Tổ chức HNLS và luật sư thành viên trong năm không có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo nhưng đã có kết luận không sai phạm;

– Tích cực ủng hộ và tham gia các hoạt động thi đua, đóng góp từ thiện nhân đạo, các phong trào do Liên đoàn luật sư Việt Nam và Đoàn luật sư TP. Hà Nội phát động;

– Tham gia các hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, có ý thức đoàn kết nội bộ giúp Đoàn luật sư phát triển vững mạnh.

  1. Hồ sơ

– Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng Bằng khen, Giấy khen:

+ Đối với TCHNLS có báo cáo thành tích có chữ ký của trưởng TCHNLS và đóng dấu của TCHNLS;

+ Đối với luật sư thành viên được TCHNLS bình xét khen thưởng, người được đề nghị có báo cáo và có chữ ký xác nhận của TCHNLS;

Riêng đối với Tổ chức hành nghề luật sư hoặc Trưởng tổ chức HNLS đề nghị Bộ Tư pháp, UBND TP Hà Nội và Sở Tư pháp khen thưởng, phải có giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế và xác nhận đóng bảo hiểm xã hội của người lao động kèm theo hồ sơ đề nghị khen thưởng.

– Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương:

Đề nghị Liên đoàn luật sư việt Nam xét tặng Kỷ niệm chương cho các luật sư có thời gian hành nghề luật sư liên tục từ 15 năm trở lên (gửi kèm theo bản sao Quyết định kết nạp luật sư của Đoàn Luật sư).

Đề nghị Đoàn Luật sư TP Hà Nội xét tặng Kỷ niệm chương cho các luật sư có thời gian hành nghề luật sư liên tục từ 05 năm trở lên. (gửi kèm theo bản sao Quyết định kết nạp luật sư).

(Báo cáo thành tích đề nghị Bộ Tư pháp, UBND thành phố Hà Nội khen thưởng 03 bộ đóng quyển; đề nghị Sở Tư pháp, Liên đoàn luật sư Việt Nam khen thưởng 02 bộ đóng quyển; đề nghị Đoàn luật sư TP. Hà Nội khen thưởng 01 bộ đóng quyển).

  1. Thời gian nộp

Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày phát hành Thông báo đến hết ngày  15/11/2023.

Nơi nhận: Trụ sở Đoàn luật sư TP. Hà Nội (Tầng 7, Cung Trí thức, số 01 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội – ĐT: 0243 7624 707).

 Kèm theo Thông báo này: Mẫu Báo cáo thành tích tập thể “Mẫu số 1”, báo cáo thành tích cá nhân “Mẫu số 2”, báo cáo đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Mẫu số 3”.

Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới

File đính kèm

Mẫu 01. Báo cáo thành tích đối với tập thể_Kèm theo TB1026

Mẫu 02. Báo cáo đề nghị xét khen thưởng đối với cá nhân_Kèm theo TB1026

Mẫu 03. Báo cáo đề nghị xét tặng kỷ niệm chương_Kèm theo TB1026

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com - Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707 Trường hợp khẩn cấp : 0949559898 Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành. Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.
DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI