Thông báo: V/v Báo cáo về tổ chức, hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 6 tháng đầu năm 2016

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐOÀN

Số: 270/TB-ĐLS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v: Báo cáo về tổ chức, hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

 

Thực hiện Thông tư số 20/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp và Quy chế phối hợp công tác quản lý Nhà nước trong việc quản lý luật sư và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố Hà Nội giữa Sở Tư pháp và Đoàn luật sư thành phố Hà Nội ngày 10/8/2011. Để có số liệu về tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố Hà Nội, báo cáo UBND thành phố Hà Nội, Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam theo quy định của Luật Luật sư.

Văn phòng Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đề nghị các Tổ chức hành nghề luật sư lập báo cáo tổng hợp tình hình tổ chức và hoạt động của đơn vị  06 (sáu) tháng đầu năm 2016 theo hướng dẫn tại Thông tư 20/2013 của Bộ Tư pháp. (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2016 được tính từ ngày 01 đến tháng 06/2016).

Thời hạn nộp báo cáo từ ngày phát hành thông báo đến hết ngày 30/6/2016. Đề nghị các Tổ chức hành nghề luật sư triển khai thực hiện và nộp báo cáo đúng thời hạn quy định.

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

– Các tổ chức hành nghề luật sư;

– Chủ nhiệm (để báo cáo);

– Website ĐLS;

– Lưu VPĐ.

 

TL. CHỦ NHIỆM

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Luật sư Nguyễn Hoàn

 

Biểu mẫu 30a (xem tại đây)

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com - Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707 Trường hợp khẩn cấp : 0949559898 Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Hà Thành. Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.
DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI