Mẫu quyết định ban hành 1 văn bản

BỘ TƯ PHÁP

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:       /QĐ-……..
      Hà Nội, ngày       tháng      năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành (Phê duyệt)
(Tên văn bản được ban hành kèm theo Quyết định hoặc được phê duyệt)

 

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ                                                                                                      ;

Xét đề nghị của                                                                                        ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này (Phê duyệt)……………..

(Tên văn bản được ban hành kèm theo Quyết định hoặc được phê duyệt)

Điều 2.

 

Điều …

 

./.

 

Nơi nhận:

– ……………;

– …………….;

– Lưu: ….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

 

 

(Chữ ký, dấu)

  

 

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

File đính kèm

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7 - Cung Trí Thức, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatsuhanoi.vn - Email: doanluatsuhn@gmail.com -

Điện thoại: 02437 624 706 - 02437 624 707
Trường hợp khẩn cấp : 0949559898

Thông tin tài khoản ngân hàng: Đoàn Luật Sư Tp Hà Nội

Số tài khoản: 6666.6959.6666 - Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI (MB) - Chi nhánh Điện Biên Phủ.

Số tài khoản: 1230.688.988 - Ngân hàng TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.

DANH SÁCH MÃ QR TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI