Loading...

banner

Quy chế làm việc của ban chủ nhiệm đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ VIII
Thứ tư, 22 Tháng 7 2015 11:32

 

 

ĐOÀN LUẬT SƯ T.P HÀ NỘI

BAN CHỦ NHIỆM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
LÀM VIỆC CỦA BAN CHỦ NHIỆM
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHIỆM KỲ VIII
(Ban hành kèm theo Quyết định số 428 /BCN- ĐLS ngày
08/12/2010 của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội)

 

Điều 1. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỦ NHIỆM
1. Ban chủ nhiệm chịu trách nhiệm quản lý mọi mặt hoạt động của luật sư thành viên trong quá trình hành nghề. Thực hiện giám sát việc tuân theo pháp luật, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư thành viên và tổ chức hành nghề luật sư trong hoạt động nghề nghiệp;
2. Tổ chức học tập, bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề và đạo đức ứng xử nghề nghiệp cho luật sư, những người tập sự hành nghề luật sư;
3. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao cho luật sư thành viên;
4. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi trong khi hành nghề, thực hiện chính sách phúc lợi đối với luật sư thành viên;
5. Quản lý tài chính, tài sản của Đoàn, bảo đảm việc sử dụng quỹ Đoàn có hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch;
6. Tăng cường công tác đối ngoại, tổ chức giao lưu, học hỏi kinh nghiệm hành nghề của luật sư các nước và tranh thủ sự giúp đỡ thiết thực của tổ chức luật sư nước ngoài; các tổ chức phi chính phủ; các tổ chức tài trợ quốc tế;
7. Tổ chức hoạt động của Văn phòng Đoàn hiệu quả theo hướng hiện đại hoá, tin học hoá;
8. Thực hiện chế độ trực thường xuyên để nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những công việc phát sinh;
9. Bảo đảm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký gia nhập Đoàn và của người đến đăng ký tập sự hành nghề luật sư đúng thủ tục quy định. Ban Chủ nhiệm uỷ quyền cho Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm xét duyệt quyết định việc tiếp nhận.Nếu không tiếp nhận phải nêu rõ lý do;
10. Biên soạn để tổ chức thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư, Nội quy, Quy chế của Đoàn;
11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, phải đảm bảo khách quan tuân thủ trình tự xem xét, giải quyết theo Quy chế do Ban Chủ nhiệm ban hành;
12. Ban Chủ nhiệm nghe báo cáo tổng hợp và phê duyệt chủ trương chung về việc xét khen thưởng. Xem xét từng trường hợp cụ thể do Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm quyết định;
13. Giải quyết những công việc khác phát sinh trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Chủ nhiệm.
Điều 2. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ NHIỆM
1. Cùng Ban Chủ nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn luật sư theo quy định tại Điều 61 Luật Luật sư;
2. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Chủ nhiệm; Báo cáo tình hình hoạt động của Đoàn, của Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật, các ban chuyên trách giữa các kỳ họp; đề xuất những việc cần làm thời gian tới để Ban Chủ nhiệm thảo luận và quyết định.
3. Khi cần thiết, dự các cuộc họp với Hội đồng khen thưởng, kỷ luật, các ban chuyên trách.
4. Đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Ban Chủ nhiệm, các ban chuyên trách.
5. Thay mặt Ban Chủ nhiệm ký Quyết định ban hành Điều lệ, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp, Quy chế làm việc và các Quyết định, văn bản khác.
6. Thay mặt Ban Chủ nhiệm Quyết định chi tài chính của Đoàn đối với các khoản chi dưới 20.000.000 đồng cho những việc đã được Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm đồng ý duyệt về chủ trương; từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng phải có sự nhất trí của các Phó Chủ nhiệm; trên 50.000.000 đồng do Ban Chủ nhiệm quyết định.
7. Khi cần thiết Chủ nhiệm có thể uỷ quyền cho một trong các Phó Chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ nhiệm.
Điều 3. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÓ CHỦ NHIỆM.
1. Các Phó Chủ nhiệm do Ban Chủ nhiệm bầu ra và thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chủ nhiệm phân công;
2. Phó Chủ nhiệm phụ trách một ban chuyên trách cùng với các thành viên trong ban thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ban theo Quy chế hoạt động của ban chuyên trách, đề xuất những hoạt động và biện pháp để Ban Chủ nhiệm Quyết định;
3. Thực hiện lịch trực theo phân công. Trong phiên trực phải xử lý mọi việc theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về việc xử lý đó;
4. Khi họp Ban Chủ nhiệm và giao ban hàng tuần, các Phó Chủ nhiệm phải báo cáo những việc do ban chuyên trách của mình đã làm và sẽ làm trong thời gian tới;
5. Phó Chủ nhiệm giúp Chủ nhiệm thực hiện những công việc do Ban Chủ nhiệm uỷ quyền.
Điều 4. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THÀNH VIÊN BAN CHỦ NHIỆM
1. Tham gia đầy đủ các cuộc họp Ban Chủ nhiệm, cho ý kiến và biểu quyết những vấn đề đã được Ban Chủ nhiệm đưa ra thảo luận. Thành viên Ban Chủ nhiệm nếu vắng mặt phải có lý do chính đáng nhưng không quá 3 lần liên tiếp. Trường hợp nếu vắng mặt 3 lần liên tiếp sẽ công khai báo cáo tại Đại hội thường niên;
2. Hoàn thành những việc được phân công và đã đảm nhận;
3. Đóng góp ý kiến và đề xuất công việc liên quan đến các thành viên Ban Chủ nhiệm;
4. Bảo đảm sự đoàn kết trong Ban Chủ nhiệm, tôn trọng và thực hiện nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số;
5. Được bảo lưu ý kiến của mình khi cần thiết.
Điều 5. CHẾ ĐỘ TRỰC
1. Chủ nhiệm trực các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.
Khi vắng mặt, Chủ nhiệm có thể uỷ nhiệm một Phó Chủ nhiệm thay thế;
2. Các Phó Chủ nhiệm trực các buổi chiều trong tuần (có bảng phân công cụ thể kèm theo);
3. Các thành viên Ban Chủ nhiệm đến Văn phòng Đoàn giải quyết những công việc thuộc lĩnh vực được phân công theo yêu cầu của Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm phụ trách Ban;
4. Yêu cầu đối với người trực:
a) Ghi sổ trực những việc đã giải quyết và những việc cần giải quyết tiếp;
b) Duyệt hồ sơ tiếp nhận người đăng ký gia nhập Đoàn, kết quả duyệt phải thể hiện trong hồ sơ;
c) Thay mặt Ban Chủ nhiệm xem xét và ký các giấy tờ theo đề nghị của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trong phiên trực;
d) Ghi ý kiến xử lý các công văn, Đơn thư đến trong phiên trực.
Điều 6. CHẾ ĐỘ HỌP
1. Ban Chủ nhiệm họp hai tháng một lần vào thứ 7 tuần đầu các tháng lẻ. Ngoài ra Chủ nhiệm có thể triệu tập họp bất thường hoặc khi cần thiết;
2. Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm mỗi tuần giao ban một lần và có thể họp bất thường do Chủ nhiệm hoặc ít nhất 1/2 số Phó Chủ nhiệm yêu cầu triệu tập;
3. Những việc Ban Chủ nhiệm phải ra nghị quyết, cuộc họp phải có ít nhất 2/3 thành viên Ban Chủ nhiệm tham dự mới được coi là hợp lệ;
4. Khi biểu quyết phải được quá 1/2 số người có mặt người tán thành. Những vấn đề biểu quyết có tỷ lệ phiếu ngang nhau thì quyết định được thực hiện thuộc về phía có ý kiến của Chủ nhiệm;
5. Bí thư Đảng uỷ Đoàn luật sư thành phố Hà Nội tham dự cuộc họp của Ban Chủ nhiệm nhưng không tham gia biểu quyết;
6. Thành viên Ban Chủ nhiệm đến họp đúng giờ, trong thời gian họp không sử dụng điện thoại và không giải quyết việc riêng;
7. Chánh Văn phòng tham dự phiên họp Ban Chủ nhiệm để ghi biên bản;
Điều 7. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
1. Thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ theo quy định của Liên đoàn luật sư Việt Nam;
2. Văn phòng Đoàn chịu trách nhiệm đôn đốc tổ chức hành nghề gửi báo cáo về Đoàn đúng thời gian quy định;
Điều 8. CHẾ ĐỘ THÙ LAO VÀ PHỤ CẤP
1. Lương tháng của các cán bộ, nhân viên Văn phòng theo hợp đồng, khi cần thiết Ban Chủ nhiệm xem xét điều chỉnh lương theo đề nghị của Ban tài chính;
2. Phụ cấp của Chủ nhiệm là 4.000.000 đồng/tháng; các Phó Chủ nhiệm là 1.000.000 đồng/tháng;
3. Các thành viên Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật, các luật sư khác đi công tác cho Đoàn được hưởng phụ cấp mỗi buổi 100.000 đồng; cả ngày là 200.000 đồng;
4. Thành viên Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật, Đảng uỷ, Ban chấp hành các Đoàn thể khi họp bàn triển khai công việc thuộc chức năng được hưởng phụ cấp 100.000 đồng/người/buổi họp. Riêng các Câu lạc bộ họp về nội dung được Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm phê duyệt được hưởng phụ cấp 100. 000 đồng/ người/ buổi họp.
Điều 9. CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN BAN CHỦ NHIỆM
Hằng năm thành viên Ban Chủ nhiệm căn cứ vào công việc được phân công, phải tổng kết hoạt động của mình; báo cáo Ban Chủ nhiệm trong cuộc họp cuối năm.
Điều 10. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ
Quy chế này được Ban Chủ nhiệm thảo luận, thông qua tại kỳ họp ngày 20/03/2010 và có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
Quy chế này thay thế Quy chế thông qua ngày 15/11/2008. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế do Ban Chủ nhiệm Quyết định.

 

                                                                                   T/M. BAN CHỦ NHIỆM

                                                                                    Q. CHỦ NHIỆM

 

                                                                                   (đã ký)

 

 

                                                                                   Luật sư  Vũ Thị Kim Sinh

 

 

 
 

LS Nguyen Chien

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

        Thư ký tổng hợp

                    

image001

banner ls doc 74 NĂM truyền thống ls vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay81
mod_vvisit_counterTuần này7676
mod_vvisit_counterTháng này7676
mod_vvisit_counterTổng lưu lượng2473948

GIỚI THIỆU ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI

Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, là tiếng nói của Đoàn luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư Hà Nội, đồng thời là kho thông tin điện tử của đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

Với chức năng nhiệm vụ chính là thông báo thông tin tới các tổ chức hành nghề luật sư, lưu trữ các dữ liệu về luật sư và các tổ chức hành nghề, phản ánh các ý kiến, quan điểm góp phần tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước . . .

Xem tiếp > 

Có thắc mắc? Hãy để chúng tôi giúp đỡ

Tel         :    024.3 7624706 - 024.3 7624707
Fax        :    024.3 7624708
Email    :   doanluatsuhn@gmail.com

Hoặc chọn tùy chọn hỗ trợ dưới đây

Email Điện thoại Facebook

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI    

  Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà Văn Phòng, số 713 đường Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

  Điện thoại/ Fax: 0243.7624706 / 0243.7624707  

  Email:  doanluatsuhn@gmail.com
  Thông tin Tài khoản: Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

 
  
STK: 1231.0000.688988 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam  (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung. 
Bản quyền nội dung thuộc về Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội