Loading...

baner chuc mung nam moi 2020 1

Quy chế hoạt động của văn phòng đoàn luật sư thành phố Hà Nội
Thứ tư, 22 Tháng 7 2015 11:16

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

Văn phòng đoàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o---------

 

Hà Nội, ngày 25  tháng  11  năm 2008

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA VĂN PHÒNG ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Chương I

Những quy định chung

Điều 1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của văn phòng Đoàn luật sư thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Văn phòng). Nhiệm vụ quyền hạn của văn phòng; Chánh văn phòng; Phó chánh văn phòng và các nhân viên thuộc văn phòng. Chế độ làm việc; sinh hoạt; báo cáo; công tác khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ nhân viên thuộc văn phòng.

Điều 2Văn phòng là tổ chức giúp việc của Ban chủ nhiệm, có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

            a) Thực hiện công tác tham mưu tổng hợp;

b) Chịu trách nhiệm về công tác hành chính, quản trị của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội;

c) Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ tài chính của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội;

Văn phòng do Chánh văn phòng phụ trách, gồm có: Chánh Văn phòng; Phó chánh văn phòng; Thư ký nhân sự; Thư ký tổng hợp - văn thư; Nhân viên kế toán – thống kê; Nhân viên thủ quỹ - đánh máy; Nhân viên tạp vụ - bưu tá; Nhân viên quản trị websete - bảo trì máy tính.

Điều 3. Chánh văn phòng do Ban chủ nhiệm bổ nhiệm, miễn nhiệm. Chánh văn phòng chiụ trách nhiệm trước Banchủ nhiệm về mọi hoạt động của văn phòng.

Chương II

Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng,  Chánh văn phòng và các nhân viên

Điều 4Nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng

            4.1. Bảo đảm cho tất cả các hoạt động bình thường theo pháp luật và điều lệ của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội;

            4.2. Tiếp nhận và vào sổ theo dõi theo quy định công văn đi, đến, các loại đơn, thư, khiếu nại, tố cáo và các tài liệu khác gửi đến cho Đoàn luật sư thành phố Hà Nội hoặc các thành viên của Đoàn. Trường hợp người khiếu nại, tố cáo trực tiếp đến trình bày, thì Chánh văn phòng phải phân công nhân viên ghi chép lại đầy đủ và vào sổ theo dõi, báo cáo Chủ nhiệm xem xét giải quyết,

            4.3. Quản lý cập nhật hồ sơ nhân sự luật sư; hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ xin gia nhập Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; xin chuyển đến hoặc xin chuyển đi các Đoàn luật sư khác; tổ chức việc kết nạp luật sư; đăng ký tập sự hành nghề luật sư theo quy định.

            4.4. Theo dõi việc đăng ký hành nghề; thành lập; tách; hợp nhất; sáp nhập; tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư; chi nhánh của các tổ chức hành nghề đó. Khi có thông báo về sự thay đổi tên gọi, địa chỉ, số điện thoại, fax... đều phải được vào sổ theo dõi kịp thời;

            4.5. Đánh máy và in ấn tất cả các tài liệu của Đảng ủy, Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật.

            4.6. Tổ chức việc thu nộp quỹ Đoàn, thu phí thành viên và đôn đốc, nhắc nhở việc đóng phí thành viên khi cần thiết;

            4.7. Giúp Ban chủ nhiệm nhắc nhở, đôn đốc các tổ chức hành nghề gửi báo cáo về Văn phòng Đoàn định kỳ 6 tháng, một năm theo quy định. Tổng hợp và dự thảo báo cáo trình Chủ nhiệm ký để gửi Bộ Tư pháp, Liên đoàn luật sư Việt nam, UBND thành phố Hà Nội. 

            4.8. Giúp Ban chủ nhiệm thực hiện chế độ, chính sách đối với các thành viên khi có việc hiếu, hỷ, ốm đau, tai nạn hoặc đúng theo quy định,

            4.9.. Quản lý website của Đoàn.

            4.10. Thực hiện công tác tài chính, kế toán, thủ quỹ đúng pháp luật và Điều lệ của Đoàn. Đảm bảo  kịp thời, chính xác, bí mật và an toàn. Quản lý tốt tiền mặt, các trang thiết bị và các tài sản khác. Mọi trang thiết bị phải có sổ theo dõi, định kỳ hoặc đột xuất, tiến hành kiểm tra tài sản và tiền mặt theo quyết định của Ban chủ nhiệm, Ban tài chính – vật chất và Chánh văn phòng. 

            4.11. Phục vụ việc kiểm tra các tổ chức hành nghề do Ban chủ nhiệm tổ chức.

            4.12. Giúp Đảng bộ về công tác văn phòng Đảng ủy và hoạt động của các tổ chức, đoàn thể thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

            4.13. Quản lý thư viện và tổ chức việc phân loại, lưu trữ một cách hợp lý tất cả các tài liệu của Đoàn không để hư hỏng, thất lạc.

            4.14. Tất cả các nhân viên Văn phòng đều phải có trách nhiệm giữ gìn bí mật các thông tin về nội bộ, của Đoàn mà Đảng ủy và Ban chủ nhiệm chưa cho phép công bố; phải có tinh thần đoàn kết, tương trợ và tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và nhiệm vụ chung của Văn phòng. Thực hành tiết kiệm trong việc sử dụng văn phòng phẩm, điện, điện thoại, gương mẫu trong việc thực hiện nếp sống văn minh công sở. 

Điều 5.  Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh văn phòng 

            5.1.Chánh văn phòng là người quản lý, điều hành mọi hoạt động của Văn phòng và các nhân viên thuộc Văn phòng.Chánh văn phòng chịu trách nhiệm trước Ban chủ nhiệm về kết quả hoạt động của Văn phòng;

            5.2. Ký sao y bản chính các công văn, tài liệu theo uỷ quyền của Chủ nhiệm; ký các văn bản liên quan đến công tác hành chính, quản trị của Đoàn theo lệnh của Chủ nhiệm,

            5.3. Căn cứ vào tình hình hoạt động cụ thể đề xuất Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đối với từng tháng, từng tuần và đôn đốc các nhân viên Văn phòng thực hiện công việc theo kế hoạch đã được Chủ nhiệm hoặc Phó chủ nhiệm thông qua;

            5.4. Ký giám sát tất cả các chứng từ thu, chi của Đoàn trước khi trình Chủ nhiệm và duyệt chi tất cả các khoản chi về văn phòng phẩm;

            5.5. Ghi vào sổ biên bản các cuộc họp của Ban chủ nhiệm, 

            5.6. Tổng hợp, dự thảo báo cáo định kỳ 6 tháng, một năm của Đoàn, trình Chủ nhiệm ký gửi các cơ quan liên quan theo quy định về chế độ báo cáo.  

            5.7. Thực hiện việc liên hệ với các cơ quan, tổ chức để giải quyết các nhiệm vụ của Đoàn theo sự phân công của Đảng ủy và Ban chủ nhiệm;

            5.8. Theo định kỳ, nhận xét ưu, khuyết điểm của các nhân viên trong Văn phòng và đề xuất với Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật về công tác  khen thưởng, kỷ luật, chế độ tiền lương, chế độ làm việc cho phù hợp.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó chánh văn phòng

            6.1 Quản lý tài liệu, hồ sơ và giúp Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật tiến hành việc xét khiếu nại, tố cáo;

            6.2. Đôn đốc việc nộp phí thành viên của các luật sư thành viên;

            6.3. Vào sổ theo dõi, quản lý và báo cho Chủ tịch Hội đồng khen thưởng, kỷ luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo;

            6.4. Gọi điện thông báo tất cả các cuộc họp của Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật, Đảng ủy, giao ban các bí thư chi bộ và các ban khác của Đoàn;

            6.5. Cùng Ban Bảo vệ chính sách theo dõi và thực hiện chế độ thăm hỏi đối với các thành viên khi có việc hiếu, hỷ, ốm đau, tai nạn …

            6.6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chánh văn phòng; thay mặt Chánh văn phòng để điều hành công việc của Văn phòng khi Chánh văn phòng vắng mặt.

Điều 7. Nhiệm vụ của Thư ký nhân sự

            7.1. Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký gia nhập Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, chuyển đến hoặc xin chuyển đi các Đoàn khác;

            7.2. Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự của các luật sư, quản lý hồ sơ đăng ký của người tập sự hành nghề luật sư, theo dõi việc tập sự hoặc thay đổi nơi tập sự của người tập sự hành nghề luật sư;

            7.3. Lập hồ sơ trình Chủ nhiệm và các Phó chủ nhiệm ký để đề nghị Bộ Tư pháp, Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư và thẻ luật sư cho các luật sư thành viên, kể cả các trường hợp bị mất hoặc đổi Chứng chỉ hành nghề luật sư và Thẻ luật sư;

            7.4. Nhận và bàn giao kịp thời các Chứng chỉ hành nghề luật sư và Thẻ luật sư thành viên;

            7.5. Lập sổ theo dõi, quản lý luật sư và người tập sự hành nghề luật sư, lưu trữ hồ sơ tài liệu theo quy định chung;

            7.6. Giúp Ban chủ nhiệm tổ chức việc ôn thi, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức các buổi kết nạp luật sư;

            7.7. Đánh máy tất cả các Quyết định kết nạp, Quyết định rút tên khỏi Đoàn luật sư, Quyết định xóa tên luật sư để trình Chủ nhiệm ký;

            7.8.Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ nhiệm, các Phó chủ nhiệm và Chánh văn phòng.

Điều 8.Nhiệm vụ của Thư ký tổng hợp - Văn thư

            8.1. Tiếp nhận, ghi vào sổ theo dõi, lưu trữ đầy đủ tất cả các công văn đi, đến; 

            *Trình tự xử lý công văn đến:

  1. Tiếp nhận, vào sổ, đóng dấu “công văn đến” tất cả các công văn, điện báo, thư từ, tài liệu gửi đến cho Đoàn luật sư (được mở phong bì thư), sau đó chuyển đến Ban chủ nhiệm để giải quyết Riêng tài liệu gửi đích danh cho thành viên, hoặc tổ chức nào thì đóng dấu “công văn đến” phía trên bên trái phong bì sau đó chuyển đến cho thành viên, tổ chức đó (không mở phong bì thư).  
  2. Tiếp nhận, vào sổ, đóng dấu “công văn đến” các loại đơn, thư, khiếu nại tố cáo; sau đó chuyển Chủ nhiệm xử lý. Trường hợp có người trực tiếp đến văn phòng khiếu nại, tố cáo thì báo ngay cho chánh văn phòng biết để cử người ghi chép nội dung họ trình bày, sau đó xử lý như đơn, thư bằng văn bản;
  3. Vào sổ theo dõi án chỉ định, cập nhật các công văn đề nghị Đoàn luật sư cử luật sư tham gia tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chủ nhiệm, hoặc phó chủ nhiệm, phải thông báo kịp thời cho các tổ chức hành nghề luật sư, để cử luật sư tham gia tố tụng theo sự phân công của Chủ nhiệm, hoặc phó chủ nhiệm.

Tất cả các loại “công văn đến”, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chủ nhiệm, hoặc Phó chủ nhiệm thì thực hiện theo sự chỉ đạo đó. 

            8.2. Nhận các bản thảo văn bản gửi đi của Đảng uỷ, Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật các tổ chức Đoàn thể, để đánh máy và đề nghị Chánh văn phòng phân bổ cho nhân viên đánh máy thực hiện. Lưu trữ tất cả các tài liệu gửi đi của Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật và các ban.

            8.3. Sử dụng và quản lý con dấu của Đảng ủy và Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư theo quy định về quản lý con dấu. Chỉ đóng dấu của Ban chủ nhiệm khi có chữ ký của chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và Chánh văn phòng ký sao lục văn bản. Chỉ đóng dấu của Đảng ủy khi có chữ ký của Bí thư hoặc phó bí thư Đảng ủy,

            *Trình tự xử lý công văn đi:

Khi có yêu cầu, về việc soạn thảo văn bản, thư ký tổng hợp có nhiệm vụ soạn thảo văn bản đó theo nội dung được yêu cầu. Thông qua Chánh văn phòng để rà soát văn bản lần cuối trước khi trình ký.

Văn bản gửi đi sau khi ký ban hành phải đăng ký vào sổ, đánh số, nhân bản, và đóng dấu gửi đi theo số lượng, địa chỉ nơi nhận, theo dõi kiểm tra nơi nhận đối với các loại văn bản, giấy mời quan trọng. Thư ký tổng hợp - văn thư, chịu trách nhiệm chính về hình thức văn bản của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội ban hành.

            8.4. Quản lý thư viện và lưu trữ các tài liệu khác của Đoàn theo quy định chung;

            8.5. Đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức hành nghề gửi báo cáo về Văn phòng Đoàn định kỳ 6 tháng, một năm theo quy định.

            8.6. Ghi biên bản các cuộc họp văn phòng, thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm và Chánh văn phòng.

Điều 9. Nhiệm vụ của nhân viên Kế toán - Thống kê

9.1. Đảm bảo thực hiện công tác tài chính, kế toán phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chung của Đoàn. Giữ gìn sổ sách an toàn, không để xảy ra nhầm lẫn;

9.2. Bảo đảm mọi khoản thu, chi đều có chứng từ, hóa đơn hợp lệ theo quy định của Ban chủ nhiệm và quy định của pháp luật về kế toán;

9.3. Thu phí thành viên luật sư theo quy định. Đôn đốc và lập danh sách những thành viên chưa nộp phí thành viên từ 6 tháng đến 12 tháng để Ban chủ nhiệm ra văn bản nhắc nhở theo quy định của Đoàn.

9.4. Đôn đốc, thu đủ và đúng hạn khoản đóng góp Quỹ của Đoàn đối với người đăng ký gia nhập Đoàn luật sư, lập chứng từ thu theo quy định. 

9.5. Giám sát tất cả các khoản chi của Đoàn, mua sắm các loại trang thiết bị và văn phòng phẩm, bảo đảm sự hợp lý và rành mạch; lập chứng từ chi theo quy định.

- Trình tự thực hiện việc thu, chi tài chính:

+ Thủ tục tạm ứng tiền: Người được giao thực hiện mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm,  hoặc thực hiện các việc khác phục vụ cho hoạt động của Đoàn luật sư, phải có văn bản đề nghị tạm ứng tiền nộp cho kế toán; Kế toán có trách nhiệm đề nghị Chánh văn phòng duyệt tạm ứng số tiền phù hợp với nội dung công việc dự định thực hiện, các khoản tạm ứng  chi khác do nhân viên Văn phòng thực hiện thì thủ quỹ ghi số tạm ứng.

Thủ tục lập chứng từ chi:

+ Người được giao thực hiện mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm, thăm hỏi hoặc thực hiện các việc khác phục vụ cho hoạt động của Đoàn luật sư, làm giấy đề nghị thanh toán (theo mẫu chung),

+ Kèm theo giấy đề nghị thanh toán là tập hợp các chứng từ hợp lệ, kế toán có nhiệm vụ tổng hợp các khoản chi. Đề nghị Chánh văn phòng kiểm tra ký giám sát các chứng từ chi, và ký đề nghị Chủ nhiệm duyệt chi.

+ Sau khi Chủ nhiệm duyệt chi kế toán lập phiếu chi theo số tiền được duyệt chi, phiếu chi được lập 03 liên, liên 1 lưu hồ sơ gốc, liên 2 giao cho người đề nghị thanh toán để nộp cho thủ quỹ khi nhận tiền, liên 3 lưu hồ sơ thanh toán.  

- Hàng quý kế toán có trách nhiệm tổng hợp các chứng từ đã chi trong quý, đóng thành quyển và lưu theo quy định về lưu giữ chứng từ tài chính.

Thủ tục lập chứng từ thu:

Căn cứ vào các hợp đồng, các khoản thu theo quy định, kế toán viết phiếu thu, phiếu thu tiền được lập thành 03 liên, có chữ ký của thủ quỹ, liên 01 lưu tại tập phiếu thu, liên 02 giao cho người nộp tiền, liên 3 giao cho thủ quỹ khi thu tiền.

9.6. Lập sổ và biểu mẫu thống kê, về luật sư, người tập sự hành nghề luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, các tài sản của Đoàn, qũy Đoàn... theo quy định về công tác thống kê, Số liệu được cập nhật theo tháng.

9.7. Chấm công lao động, làm việc ngoài giờ theo lịch và theo sự phân công của Chánh văn phòng, chấm công trực của các Phó chủ nhiệm, theo sổ trực Ban chủ nhiệm.

9.8. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của chủ nhiệm, các phó chủ nhiêm và Chánh văn phòng.

9.9. Ngày cuối cùng hàng tháng phải có bản cân đối thu, chi trong tháng báo cáo chủ nhiệm,

Điều 10. Nhiệm vụ của Thủ quỹ - Đánh máy,

10.1. Lập sổ, cập nhật hàng ngày việc thu chi tài chính của Đoàn. Quản lý tiền mặt, sổ tiết kiệm trong két sắt bảo đảm tuyệt đối an toàn, không để mất mát, nhầm lẫn. Nhập xuất tiền mặt theo đúng quy định. Chỉ thực hiện việc chi tiền tạm ứng, thanh toán khi có chứng từ hợp lệ.

10.2. Khi thu tiền phải  ký tên vào biên lai thu tiền và đóng dấu “ đã thu tiền” vào liên giao cho người nộp tiền,

10.3. Ngày cuối cùng của tháng thực hiện việc kiểm quỹ, đối chiếu sổ với kế toán có sự chứng kiến của Chánh văn phòng,

10.4. Quản lý các tài sản, trang thiết bị của Đoàn. Lập sổ thống kê và phân loại đầy đủ các trang thiết bị, đồ dùng có kèm theo có giá trị ban đầu để tính khấu hao khi cần thiết;

10.5. Đánh máy các tài liệu, do Ban chủ nhiệm và Chánh văn phòng yêu cầu;

10.6. Thay thế công việc tạp vụ, khi nhân viên tạp vụ nghỉ;

10.7. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban chủ nhiệm và Chánh văn phòng;

Điều 11. Nhiệm vụ của nhân viên Tạp vụ, Bưu tá

11.1.  Lau chùi, quét dọn đảm bảo vệ sinh các phòng làm việc, phòng họp, phòng vệ sinh và toàn bộ khuôn viên trụ sở Văn phòng Đoàn luật sư thành phố Hà Nội;

11.2.  Phục vụ việc tiếp khách, phục vụ các cuộc họp, nước uống cho Ban chủ nhiệm trực và nhân viên Văn phòng;

11.3. Bảo đảm việc đóng, mở cửa trụ sở Văn phòng Đoàn đúng giờ quy định và tất cả các ngày hội họp của Đoàn;

11.4. Chuyển công văn tài liệu, đến các địa chỉ nơi nhận, theo phân công của Ban chủ nhiệm và Chánh văn phòng;

11.5. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban chủ nhiệm và Chánh văn phòng.

Điều 12. Nhiệm vụ của nhân viên Quản lý website - Bảo trì máy tính,

            12.1. Đảm bảo cho cổng thông tin điện tử của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội hoạt động thông suốt, trở thành phương tiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chỉ đạo điều hành của Ban chủ nhiệm, chuyển tải các thông tin, liên lạc từ Văn phòng Đoàn luật sư đến các tổ chức hành nghề và các luật sư. Cập nhật thường xuyên các dữ liệu về luật sư và tổ chức hành nghề luật sư, các tin tức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật, văn bản pháp luật…  Chỉ đăng tải trên website của Đoàn các văn bản khi có ý kiến của Chủ nhiệm.

10.2. Thu nhận các văn bản, tin tức từ Email của các nơi gửi về Đoàn, cuối buổi trực phải báo cáo Chủ nhiệm hoặc Chánh văn phòng,

            12.3. Nâng cấp, bảo trì tất cả các máy tính, máy fax của Đoàn, khắc phục kịp thời các sự cố máy tính, thông báo thường xuyên về tình trạng hoạt động của hệ thống máy tính cho Chánh văn phòng để có kế hoạch khắc phục hoặc thay thế kịp thời;

            12.4.  Thực hiện các công việc khác do Ban chủ nhiệm và Chánh văn phòng phân công.  

Chương III

Mối quan hệ công tác, chế độ làm việc, chế độ sinh hoạt, khen thưởng, kỷ luật.

(Chi tiết xem file đính kèm)

 

File đính kèm

 
 

LS Nguyen Chien

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

        Thư ký tổng hợp

                    

image001

banner ls doc 74 NĂM truyền thống ls vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay455
mod_vvisit_counterTuần này943
mod_vvisit_counterTháng này15903
mod_vvisit_counterTổng lưu lượng2581092

GIỚI THIỆU ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI

Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, là tiếng nói của Đoàn luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư Hà Nội, đồng thời là kho thông tin điện tử của đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

Với chức năng nhiệm vụ chính là thông báo thông tin tới các tổ chức hành nghề luật sư, lưu trữ các dữ liệu về luật sư và các tổ chức hành nghề, phản ánh các ý kiến, quan điểm góp phần tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước . . .

Xem tiếp > 

Có thắc mắc? Hãy để chúng tôi giúp đỡ

Tel         :    024.3 7624706 - 024.3 7624707
Fax        :    024.3 7624708
Email    :   doanluatsuhn@gmail.com

Hoặc chọn tùy chọn hỗ trợ dưới đây

Email Điện thoại Facebook

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI    

  Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà Văn Phòng, số 713 đường Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

  Điện thoại/ Fax: 0243.7624706 / 0243.7624707  

  Email:  doanluatsuhn@gmail.com
  Thông tin Tài khoản: Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

 
  
STK: 1231.0000.688988 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam  (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung. 
Bản quyền nội dung thuộc về Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội